Különös közzétételi kötelezettség
2011. ÉVI CCIX. TÖRVÉNY A VÍZIKÖZMŰ-SZOLGÁLTATÁSRÓL - 48. § (1) A VÍZIKÖZMŰ-SZOLGÁLTATÓ HONLAPOT MŰKÖDTET, ÉS AZON KÖZZÉTESZI:
adat megnevezéseadatelőzmény
1. | a) az ellátásért felelőssel kötött megállapodásait,MMJV Üzemeltetési szerződés
MMJV Vagyonkezelési-üzemeltetési szerződés
Felsőzsolca Város szennyvíz víziközműveinek üzemeltetése
nincs
2. | b) az üzletszabályzatát,Üzletszabályzatnincs
3. | c) a felhasználói panaszok intézésével kapcsolatos információkat,Panaszkezelésnincs
4. | d) a feladatkörrel rendelkező fogyasztóvédelmi szervek és felhasználói társadalmi érdekképviseletek elérhetőségét,Felügyeleti szerveknincs
5. | e) az e törvényben foglalt eltérésekre figyelemmel az Szt.-nek megfelelő formában az éves beszámolóját,Éves Beszámoló_2020
Éves Beszámoló_2019
van »
6. | f) a jóváhagyott beszerzési szabályzatát, ésBeszerzési szabályzat_2021van »
7. | g) az e törvény végrehajtására kiadott miniszteri rendeletben meghatározott információkat.Lásd a "24/2013. (V. 29.) NFM RENDELET A VÍZIKÖZMŰVEK VAGYONÉRTÉKELÉSÉNEK SZABÁLYAIRÓL ÉS A VÍZIKÖZMŰ-SZOLGÁLTATÓK ÁLTAL KÖZÉRDEKBŐL KÖZZÉTEENDŐ ADATOKRÓL" pont esetében.nincs
2009. ÉVI CXXII. TÖRVÉNY A KÖZTULAJDONBAN ÁLLÓ GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK TAKARÉKOSABB MŰKÖDÉSÉRŐL
adat megnevezéseadatelőzmény
1. | 2. § (1)4 A köztulajdonban álló gazdasági társaság a közzététel időpontjában fennálló adatok alapján közzéteszi a vezető tisztségviselők, a felügyelőbizottsági tagok, a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 208. §-a szerint vezető állású munkavállalók, valamint az önállóan cégjegyzésre vagy a bankszámla feletti rendelkezésre jogosult munkavállalók-nincs
2. | a) nevét,Vezető tisztségviselők nevevan »
3. | b) tisztségét vagy munkakörét,Vezető tisztségviselők nevevan »
4. | c) munkaviszonyban álló személy esetében-nincs
5. | ca) a munkavállaló részére a munkaviszonya alapján közvetlenül vagy közvetve nyújtott pénzbeli juttatásokat, 2021.08.hó_Igazgatói változás miatt
2021.II.negyedév
2021.IV. és V. hónap_FB tag változás miatt
2021.I.negyedév
2020.IV.negyedév
2020.III.negyedév
2020.II.negyedév
2020.I.negyedév
nincs
6. | cb) az Mt., kollektív szerződés, illetve a munkaszerződés alapján járó mértéket megjelölve a munkavállalóra irányadó végkielégítés, illetve felmondási idő időtartamát,2021.08.hó_Igazgatói változás miatt
2021.II.negyedév
2021.IV. és V. hónap_FB tag változás miatt
2021.I.negyedév
2020.IV.negyedév
2020.III.negyedév
2020.II.negyedév
2020.I.negyedév
nincs
7. | cc) az Mt. 228. § alapján kikötött időtartamot és a kötelezettség vállalásának ellenértékét,2021.08.hó_Igazgatói változás miatt
2021.II.negyedév
2021.IV. és V. hónap_FB tag változás miatt
2021.I.negyedév
2020.IV.negyedév
2020.III.negyedév
2020.II.negyedév
2020.I.negyedév
nincs
8. | d) a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (a továbbiakban: Gt.) 22. § (2) bekezdés a) pontja szerinti jogviszony, valamint a felügyelőbizottsági tagok esetén-nincs
9. | da) a megbízási díjat,2021.08.hó_Igazgatói változás miatt
2021.II.negyedév
2021.IV. és V. hónap_FB tag változás miatt
2021.I.negyedév
2020.IV.negyedév
2020.III.negyedév
2020.II.negyedév
2020.I.negyedév
nincs
10. | db) a megbízási díjon felüli egyéb járandóságokat,2021.08.hó_Igazgatói változás miatt
2021.II.negyedév
2021.IV. és V. hónap_FB tag változás miatt
2021.I.negyedév
2020.IV.negyedév
2020.III.negyedév
2020.II.negyedév
2020.I.negyedév
nincs
11. | dc) a jogviszony megszűnése esetén járó pénzbeli juttatásokat.2021.08.hó_Igazgatói változás miatt
2021.II.negyedév
2021.IV. és V. hónap_FB tag változás miatt
2021.I.negyedév
2020.IV.negyedév
2020.III.negyedév
2020.II.negyedév
2020.I.negyedév
nincs
12. | (2) A köztulajdonban álló gazdasági társaság a közzététel időpontjában fennálló adatok alapján a másokkal együttesen cégjegyzésre vagy a bankszámla feletti rendelkezésre jogosult munkavállalók, valamint a munkáltató működése szempontjából meghatározó jelentőségű egyéb munkavállalók esetében az (1) bekezdés b)-c) pontjában meghatározott adatokat teszi közzé.Cégképviseleti jogokvan »
13. | (3) A köztulajdonban álló gazdasági társaság a közzététel időpontjában fennálló adatok alapján gondoskodik a pénzeszközei felhasználásával, a gazdasági társaság vagyonával történő gazdálkodással összefüggő - az egyszerű közbeszerzési eljárás értékhatárát elérő vagy azt meghaladó értékű - árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezésének (típusának), tárgyának, a szerződést kötő felek nevének, a szerződés értékének, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartamára vonatkozó adatoknak, valamint az említett adatok változásainak közzétehetővé tételéről. Önkormányzati rendelet a kötelezően közzétételre kerülő szerződések értékhatárát az egyszerű közbeszerzési eljárás értékhatáránál alacsonyabb összegben is meghatározhatja.Szerződések 5 mFt feletti_2020.09.16-2021.09.30.
Szerződések 5 mFt feletti_2020.09.16-2021.08.31.
Szerződések 5 mFt feletti_2020.09.16-2021.07.31.
Szerződések 5 mFt feletti_2020.09.16-2021.06.30.
Szerződések 5 mFt feletti_2020.09.16-2021.05.31.
Szerződések 5 mFt feletti_2020.09.16-2021.04.30
Szerződések 5 mFt feletti 2020.09.16- 2021.03.30
Szerződések 5 mFt feletti 2019.09.15-2020.09.15
Szerződések 5 mFt feletti_2016-2019
nincs
201/2001. (X.25.) KORM. RENDELET AZ IVÓVÍZ MINŐSÉGI KÖVETELMÉNYEIRŐL ÉS AZ ELLENŐRZÉS RENDJÉRŐL
adat megnevezéseadatelőzmény
1. | 9. § (1) A szolgáltatott ivóvíz minőségére vonatkozó adatok nyilvánosak. Az üzemeltető és a települési önkormányzat a helyben szokásos és leghatékonyabb módon köteles biztosítani, hogy megfelelő és naprakész információ álljon a fogyasztók rendelkezésére a szolgáltatott víz minőségéről. A víz egészségre gyakorolt hatásáról kérelemre az illetékes népegészségügyi szerv ad felvilágosítást.A szolgáltatott ivóvíz vízminőségi jellemzői_2021.szeptember
A szolgáltatott ivóvíz vízminőségi jellemzői_2021.augusztus
A szolgáltatott ivóvíz vízminőségi jellemzői_2021.július
A szolgáltatott ivóvíz vízminőségi jellemzői_2021.június
A szolgáltatott ivóvíz vízminőségi jellemzői_2021.május
A szolgáltatott ivóvíz vízminőségi jellemzői_2021.április
A szolgáltatott ivóvíz vízminőségi jellemzői_2021.március
A szolgáltatott ivóvíz vízminőségi jellemzői_2021.február
A szolgáltatott ivóvíz vízminőségi jellemzői_2021.január
nincs
2009. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY A SZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉG MEGKEZDÉSÉNEK ÉS FOLYTATÁSÁNAK SZABÁLYAIRÓL
adat megnevezéseadatelőzmény
1. | 34. § (1) A szolgáltató legkésőbb a szolgáltatásra vonatkozó szerződés megkötése előtt, de minden esetben a szolgáltatás nyújtásának megkezdése előtt kellő időben világos és egyértelmű módon, az igénybe vevő külön kérése hiányában is közli a szolgáltatás igénybe vevőjével:-nincs
2. | a) a szolgáltató nevét, jogi formáját,MIVÍZ Miskolci Vízmű Korlátolt Felelősségű Társaságnincs
3. | b) székhelyének vagy a szolgáltatás nyújtásában közvetlenül érintett telephelyének címét, ennek hiányában lakcímét, valamint azt, az igénybe vevőkkel való rendszeres kapcsolattartásra szolgáló levelezési címet vagy egyéb elérhetőségét (elektronikus levelezési cím, internetes cím, telefon- vagy telefaxszám), amelyen keresztül vele gyors, közvetlen és tényleges kapcsolat létesíthető, és amelyen keresztül a szolgáltatás igénybe vevője - a szolgáltató letelepedési helye szerinti EGT-államtól eltérő EGT-államban lakó vagy letelepedett igénybe vevőket is ideértve - a szolgáltató szolgáltatási tevékenységével összefüggő magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát vagy egyéb tájékoztatási igényét közölheti,Székhely: 3527 Miskolc, József A. u. 78. Postacím: 3501 Miskolc, Pf. 1. Központi telefonszám: 06-46/519-300 Központi e-mail: titkarsag@miviz.hu Honlap: www.miviz.hunincs
4. | c) ha a szolgáltató létrejötte cég- vagy egyéb közhitelű nyilvántartásban való bejegyzéshez kötött, a vonatkozó nyilvántartás megnevezését és a szolgáltató nyilvántartási számát vagy egyéb nyilvántartásbeli azonosítóját,Miskolci Törvényszék Cégbírósága által vezetett cégnyilvántartás; Cégjegyzékszám: 05-09-012433nincs
5. | d) ha a szolgáltató szolgáltatási tevékenysége a letelepedésének helyén engedélyezéshez vagy hatósági nyilvántartásba vételhez kötött, az engedélyező vagy nyilvántartást vezető, a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóság megnevezését és elérhetőségét,Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Címe: 3530 Miskolc, Mindszent tér 4.nincs
6. | e) ha a szolgáltatásnyújtó hozzáadottértékadó-köteles tevékenységet folytat, a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK tanácsi irányelv 214. cikke szerinti hozzáadottértékadó-azonosítószámát,Közösségi adószám: HU13546904nincs
7. | f) szabályozott szakma esetén annak a szakmai szervezetnek vagy testületnek a megnevezését, amely a szolgáltatásnyújtót nyilvántartásba vette, valamint a szolgáltató szakmai címét, annak az államnak a megnevezésével, amelyben azt megszerezte,Víziközmű-szolgáltatói engedélynincs
8. | g) ha a szolgáltató rendelkezik szakmai biztosítékkal, ennek lényeges adatait, ideértve a szakmai biztosítékot nyújtó szervezet nevét és elérhetőségét, a szakmai biztosítékot megalapozó szerződés azonosításához szükséges adatokat, a szakmai biztosíték által fedezett kockázatokat és szakmai biztosíték területi hatályát,Általános Felhasználói Tájékoztatónincs
9. | h) a szolgáltató által alkalmazott általános szerződési feltételeket, külön kiemelve a szerződésre alkalmazandó jogra és a jogvita esetén a joghatóságra vagy az illetékes bíróságra vonatkozó szerződési kikötéseket,Általános Felhasználói Tájékoztató
Felügyeletei szervek elérhetőségei
nincs
10. | i) azt, hogy a szolgáltató milyen - nem jogszabályban előírt - jótállást vállal,KIZÁRÓLAG JOGSZABÁLYBAN ELŐÍRT JÓTÁLLÁST VÁLLAL A MIVÍZ KFT.nincs
11. | j) a szolgáltatás díját, ha a szolgáltató azt adott szolgáltatástípusra előre meghatározza,Víz és csatornadíjaknincs
12. | k) a szolgáltatás egyéb lényeges jellemzőit, ha azok a körülményekből egyébként nem következnek.Nincs ilyen.nincs
13. | (2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl, a szolgáltató legkésőbb a szolgáltatásra vonatkozó szerződés megkötése előtt, de minden esetben a szolgáltatás nyújtásának megkezdése előtt kellő időben, világos és egyértelmű módon, az igénybe vevő erre irányuló külön kérése esetén közli a szolgáltatást igénybe vevővel:-nincs
14. | a) ha a szolgáltató olyan szolgáltatást nyújt, amelynek díját előre nem határozta meg,A 2009. évi LXXVI törvény 34.§ (2) értelmében, azon szolgáltatások melyeknek a díja előre nem meghatározott vagy az érvényes árszabályzat azt nem tartalmazza, a szolgáltatás igénybevételét megelőzően a Megrendelő külön kérésére egyedi tájékoztatást adunk a szolgáltatás részletes várható költségeiről.nincs
15. | aa) a szolgáltatásért ténylegesen fizetendő díjat, vagyA 2009. évi LXXVI törvény 34.§ (2) értelmében, azon szolgáltatások melyeknek a díja előre nem meghatározott vagy az érvényes árszabályzat azt nem tartalmazza, a szolgáltatás igénybevételét megelőzően a Megrendelő külön kérésére egyedi tájékoztatást adunk a szolgáltatás részletes várható költségeiről.nincs
16. | ab) ha a szolgáltatás tényleges díja a szolgáltatásra irányuló szerződés megkötése vagy a szolgáltatás nyújtásának megkezdése előtt objektív okokból nem határozható meg, a szolgáltatás díja kiszámításának módját oly módon, hogy a ténylegesen fizetendő díj összege ez alapján ellenőrizhető legyen, vagy a ténylegesen fizetendő díj összegére vonatkozó, kellően részletes és megalapozott feltevéseken alapuló előzetes becslést az alapjául szolgáló feltételezésekkel együtt;A 2009. évi LXXVI törvény 34.§ (2) értelmében, azon szolgáltatások melyeknek a díja előre nem meghatározott vagy az érvényes árszabályzat azt nem tartalmazza, a szolgáltatás igénybevételét megelőzően a Megrendelő külön kérésére egyedi tájékoztatást adunk a szolgáltatás részletes várható költségeirőlnincs
17. | b) szabályozott szakma esetén azt az elérhetőséget, ahol a szolgáltatóra a letelepedésének helyén alkalmazandó szakmai szabályok bárki számára ingyenesen és korlátozásmentesen megismerhetőek;JELENLEG NINCS A Mivíz Kft.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADATnincs
18. | c) a szolgáltató által vagy más szolgáltatókkal közösen vagy azokkal kötött partnerségi megállapodás keretében folytatott, az adott szolgáltatási tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó, annak ellátását adott esetben befolyásoló egyéb szolgáltatási tevékenységeket, valamint azokat az összeférhetetlenségi szabályokat és egyéb intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy ezen egyéb szolgáltatási tevékenységek vagy partnerségi viszonyok az igénybe vevőnek nyújtandó szolgáltatás teljesítését hátrányosan ne befolyásolhassák;JELENLEG NINCS A Mivíz Kft.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADATnincs
19. | d) ha a szolgáltató az adott szolgáltatási tevékenységet szabályozó valamely magatartási kódex hatálya alatt áll, a vonatkozó magatartási kódex elektronikus formában ingyenesen, bárki számára korlátozásmentesen való elérhetőségét, a rendelkezésre álló nyelvi változatok megjelölésével együtt;JELENLEG NINCS A Mivíz Kft.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADATnincs
20. | e) ha a szolgáltató olyan magatartási kódex hatálya alatt áll, vagy olyan szervezet tagja, amely a szolgáltatók és az igénybe vevők közötti jogviták nem bírósági úton való rendezésére szolgáló vitarendezési eljárást biztosít, ennek tényét, valamint az érintett vitarendezési eljárás jellemzőire és igénybevételének feltételeire vonatkozó további részletes tájékoztatás elérhetőségét.JELENLEG NINCS A Mivíz Kft.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADATnincs
21. | (3) Az (1) bekezdésben meghatározott információkat - a szolgáltató választása szerint --nincs
22. | a) külön kérés nélkül az igénybe vevőnek nyújtott egyedi tájékoztatás,Általános felhasználói tájékoztatónincs
23. | b) a szerződéskötés vagy a szolgáltatásnyújtás helyén az igénybe vevők számára korlátozás nélkül, könnyen hozzáférhető általános tájékoztató dokumentum,Általános felhasználói tájékoztatónincs
24. | c) a szolgáltató által megadott elérhetőségen (honlapon) folyamatosan és könnyen hozzáférhető elektronikus tájékoztató, vagyÁltalános felhasználói tájékoztatónincs
25. | d) az igénybe vevők rendelkezésére bocsátott, az adott szolgáltatást részletesen ismertető tájékoztató dokumentumok vagy egyéb kereskedelmi kommunikáció formájában kell az igénybe vevők rendelkezésére bocsátani.Általános felhasználói tájékoztatónincs
26. | (4) A (2) bekezdés c) és e) pontja szerinti tájékoztatást a szolgáltató által az igénybe vevők rendelkezésére bocsátott, az adott szolgáltatást részletesen ismertető tájékoztató dokumentumban vagy egyéb kereskedelmi kommunikációban minden esetben szerepeltetni kell.JELENLEG NINCS A Mivíz Kft.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADATnincs
2011. ÉVI CVIII. TÖRVÉNY - A KÖZBESZERZÉSEKRŐL
adat megnevezéseadatelőzmény
1. | 31. § (1) Az ajánlatkérő köteles az alábbi adatokat, információkat, dokumentumokat, ha rendelkezik honlappal, saját honlapján, ha honlappal nem rendelkezik a Közbeszerzési Hatóság vagy önkormányzati intézmény esetén a fenntartó honlapján közzétenni:-nincs
2. | a) a közbeszerzési tervet, valamint annak módosítását (módosításait);Közbeszerzési terveknincs
3. | b) a 9. § (1) bekezdés k) pontja alkalmazásával megkötött szerződéseket; (in-house)JELENLEG NINCS A Mivíz Kft.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADATnincs
4. | c) az előzetes vitarendezéssel kapcsolatos 79. § (2) bekezdése szerinti adatokat;JELENLEG NINCS A Mivíz Kft.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADATnincs
5. | d) a közbeszerzési eljárás kapcsán indult jogorvoslati eljárás vonatkozásában da) a kérelem e törvényben meghatározott adatait [137. § (9) bekezdés], db) a Közbeszerzési Döntőbizottság szerződés megkötését engedélyező végzését [144. § (4) bekezdés];JELENLEG NINCS A Mivíz Kft.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADATnincs
6. | e) a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződéseket;Közbeszerzési eljárás kapcsán megkötött szerződéseknincs
7. | f) a szerződés teljesítésére vonatkozó következő adatokat: hivatkozást a közbeszerzési eljárást megindító hirdetményre, a szerződő felek megnevezését, azt, hogy a teljesítés szerződésszerű volt-e, a szerződés teljesítésének az ajánlatkérő által elismert időpontját, továbbá az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontját és a kifizetett ellenszolgáltatás értékét;JELENLEG NINCS A Mivíz Kft.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADATnincs
8. | g) a külön jogszabályban meghatározott éves statisztikai összegzést.Éves statisztikai összegzéseknincs
24/2013. (V. 29.) NFM RENDELET A VÍZIKÖZMŰVEK VAGYONÉRTÉKELÉSÉNEK SZABÁLYAIRÓL ÉS A VÍZIKÖZMŰ-SZOLGÁLTATÓK ÁLTAL KÖZÉRDEKBŐL KÖZZÉTEENDŐ ADATOKRÓL
adat megnevezéseadatelőzmény
1. | A víziközmű-szolgáltató vonatkozásában feladatkörrel rendelkező fogyasztóvédelmi szervek és felhasználói érdekeket képviselő civil szervezetek elérhetőségétFelügyeleti szervek elérhetőségeinincs
2. | A víziközmű-szolgáltató által ellátott települések listájaViziközmű szolgáltató által ellátott településeknincs
3. | A víziközmű-szolgáltatónak az ellátásért felelőssel kötött megállapodásaiMMJV Üzemeltetési szerződés
MMJV Vagyonkezelési-üzemeltetési szerződés.pdf
Felsőzsolca Város szennyvíz víziközműveinek üzemeltetése
nincs
4. | A víziközmű-szolgáltató üzletszabályzataÜzletszabályzatnincs
5. | A víziközmű-szolgáltató által szolgáltatott ivóvíz és kibocsátott tisztított szennyvíz vonatkozásában a víziközmű-szolgáltató számára előírt és megvizsgált vízminták laboreredményei (a mintavétel helyének és időpontjának megadásával együtt) a jogszabályban rögzített minőségi paraméterekkel vagy határértékkel összehasonlítható módon. A jogszabályban meghatározott határérték túllépése esetén információ a vízellátás korlátozásáról vagy betiltásáról, az átmeneti vízellátás módjáról és a vízminőség javítására meghozott intézkedésekről.A szolgáltatott ivóvíz vízminőségi jellemzői_2021.szeptember
A tisztított szennyvíz vízminőségi jellemzői_2021.szeptember
A szolgáltatott ivóvíz vízminőségi jellemzői_2021.augusztus
A tisztított szennyvíz vízminőségi jellemzői_2021.augusztus
A szolgáltatott ivóvíz vízminőségi jellemzői_2021.július
A tisztított szennyvíz vízminőségi jellemzői_2021.július
A szolgáltatott ivóvíz vízminőségi jellemzői_2021.június
A tisztított szennyvíz vízminőségi jellemzői_2021.június
A szolgáltatott ivóvíz vízminőségi jellemzői_2021.május
A tisztított szennyvíz vízminőségi jellemzői_2021.május
A szolgáltatott ivóvíz vízminőségi jellemzői_2021.április
A tisztított szennyvíz vízminőségi jellemzői_2021.április
A szolgáltatott ivóvíz vízminőségi jellemzői_2021.március
A tisztított szennyvíz vízminőségi jellemzői_2021.március
A szolgáltatott ivóvíz vízminőségi jellemzői_2021.február
A tisztított szennyvíz vízminőségi jellemzői_2021.február
A szolgáltatott ivóvíz vízminőségi jellemzői_2021.január
A tisztított szennyvíz vízminőségi jellemzői_2021.január
nincs
6. | Műszaki adatok, így különösen: a) vízbázisok kapacitása (m3/nap), b) kitermelt víz mennyisége (m3/év), c) átvett víz mennyisége (m3/év), d) értékesített ivóvíz mennyisége (m3/év), e) hálózati vízveszteség (m3/év), f) szennyvíztisztító telepek száma (db), g) átemelők száma (db), h) szennyvíztisztító telepek névleges kapacitása (m3/d), i) víziközmű-hálózat hossza (km), j) meghibásodások száma (db/év).Műszaki adatok_2020nincs
7. | Az ügyfélszolgálaton telefonon és elektronikusan elintézhető ügyek fajtái, az elintézés módja, az ügyleírások, a panaszkezelés menete, a hibabejelentés lehetőségei, és az ügyfélfogadási rendÜgyfélszolgálatnincs
8. | A szolgáltatásért fizetendő (előzetes) díjkalkulátor vagy számolási táblaDíjkalkulátornincs
9. | A jóváhagyott beszerzési szabályzatBeszerzési szabályzat_2021van »